Z KRAKOWA LUB KATOWIC ---> NA LOTNISKO W PYRZOWICACH (KTW) Z LOTNISKA W PYRZOWICACH (KTW) ---> DO KATOWIC LUB KRAKOWA
Miejsce wsiadania: Data:   Miejsce wysiadania: Data:
 
Szczegóły dotyczące lotu:   Szczegóły dotyczące lotu:
 
Dorośli: Dzieci 0-12   Dorośli: Dzieci 0-12
 
 
  Dalej >>

Regulamin

REGULAMIN PRZEWOZU LINII AUTOBUSOWEJ:
AIRPORT BUS SERVICE KRAKÓW/KATOWICE - PYRZOWICE
ważny od dnia 25.01.2017


1. Postanowienia ogólne
1.1 Niniejszy Regulamin sporządzono w oparciu o art. 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz.915, z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 24.02.2006 r. w sprawie ustalenia stanu przesyłek oraz postępowania reklamacyjnego (Dz.U. 2006, Nr 38, poz. 266.
1.2 Przez użyte w Regulaminie określenia należy rozumieć:
a) Pasażer - osoba korzystająca z usługi przewozu na podstawie ważnego biletu.
b) Przewoźnik - firma Matuszek Transport Sp. z o.o., 44-190 Knurów, ul Niepodległości 102, wykonująca przewóz Pasażerów na podstawie zezwoleń i licencji wydanych przez właściwe organy administracji publicznej.
c) Bilet - dokument imienny uprawniający do przejazdu wskazanej w nim osoby na podanej trasie, w określonym terminie i za ustaloną cenę.
d) Potwierdzenie - dokument imienny poświadczający złożenie rezerwacji i określający formę zapłaty.
e) Autokar - autobus, minibus lub inny pojazd drogowy wykorzystywany przez Przewoźnika do realizacji umowy.
f) Umowa przewozu - umowa zawarta pomiędzy Przewoźnikiem a Pasażerem w chwili nabycia biletu/dokonania rezerwacji; na jej podstawie Przewoźnik zobowiązuje się przewieźć za określoną odpłatnością Pasażera i jego bagaż z wybranej miejscowości do miejscowości docelowej wskazanej na bilecie/potwierdzeniu.
1.3 Dokonanie rezerwacji na przejazd oznacza zawarcie umowy przewozu oraz akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.

2. Rezerwacja i zakup biletu
2.1 Linia objęta jest całkowitą rezerwacją miejsc.
2.2 Rezerwacja biletu możliwa jest za pośrednictwem Internetu lub telefonicznie za pośrednictwem Call Centre Przewoźnika.
2.3 Obowiązkiem Pasażera jest podanie ważnego telefonu kontaktowego (wraz z numerami kierunkowymi).
2.4 Pasażer przyjmuje całkowitą odpowiedzialność za dane podawane operatorowi Call Centre Przewoźnika podczas rezerwacji telefonicznej i na nim spoczywa obowiązek sprawdzenia poprawności takiej rezerwacji (dzień, trasa, godzina, telefon kontaktowy) poprzez opcję STATUS w internetowym panelu rezerwacyjnym.
2.5 Przewoźnik dopuszcza płatność gotówką tylko w przypadku złożenia rezerwacji telefonicznej i wybraniu takiej formy zapłaty. Pasażer zobowiązany jest posługiwać się wydrukowanym ze strony internetowej / zapisanym w urządzeniu elektronicznym potwierdzeniem rezerwacji. Cena biletu opłacanego gotówką jest określona w cenniku.

3. Podróż
3.1 Pasażer winien przybyć na wskazany w rozkładzie jazdy przystanek co najmniej 5 minut przed planowanym odjazdem autokaru.
3.2 Pasażer powinien zająć w autokarze miejsce wskazane przez obsługę.
3.3 W przypadku braku rezerwacji autokar nie obsługuje przystanków, na które brak jest zgłoszeń i niniejszym Przewoźnik zastrzega sobie do tego prawo.
3.4 Autokar może odjechać wcześniej, jeżeli na pokładzie znajdują się wszystkie osoby z rezerwacjami.
3.5 Pasażer winien posiadać ważny bilet na przejazd lub potwierdzenie z panelu rezerwacji online.
3.6 Pasażer jest zobowiązany do przestrzegania przepisów porządkowych obowiązujących w transporcie oraz zaleceń obsługi autokaru. Osoby zagrażające bezpieczeństwu lub porządkowi w transporcie mogą być niedopuszczone do przewozu lub usunięte ze środka transportowego. Osoby uciążliwe dla podróżnych lub odmawiające zapłacenia należności za przewóz mogą być usunięte ze środka transportowego, chyba, że naruszałoby to zasady współżycia społecznego.
3.7 Pasażer odpowiada za szkody wyrządzone Przewoźnikowi (w tym szczególnie za zniszczenia wyposażenia autokaru) i innym Pasażerom na zasadach ogólnych przewidzianych w Kodeksie Cywilnym.
3.8 W przypadku, gdy autokar jest wyposażony w pasy bezpieczeństwa Pasażer jest zobowiązany do korzystania z tych pasów podczas podróży.
3.9 Pasażer objęty jest ubezpieczeniem od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW) Przewoźnika. Ubezpieczenie obejmuje tylko sytuacje, które wydarzyć się mogą w trakcie pobytu Pasażera w autokarze. Inne zdarzenia losowe, powodujące szkody Pasażera powstałe poza autokarem, nie są objęte tym ubezpieczeniem.
3.10 W autokarach zabronione jest spożywanie napojów alkoholowych ,innych środków odurzających oraz palenie tytoniu.
3.11 Przewoźnik dołoży wszelkich starań, aby przewieźć Pasażera i jego bagaż w odpowiednim czasie, zgodnie z rozkładem jazdy, ale z przyczyn niezależnych od niego, nie może tego zagwarantować.
3.12 W szczególnych przypadkach (zmiana godziny lotu, zmiana godziny odprawy podyktowana zwiększonym ruchem pasażerskim lub względami bezpieczeństwa, prognozowane złe warunki pogodowe) Przewoźnik zastrzega sobie prawo do zmiany godziny wyjazdu z Krakowa/Katowic na Lotnisko. Zmiana może być dokonana w terminie do 12 godzin przed podróżą. Przewoźnik gwarantuje, że ewentualny nowy czas odjazdu z miasta będzie dostosowany do wybranego przez Pasażera kierunku wylotu i umożliwi dokonanie odprawy bagażowo-paszportowej w terminie zgodnym z wymaganiami linii lotniczej. Pasażerowi przysługuje prawo odmowy do skorzystania ze zmienionego biletu. W takim przypadku przynależy mu pełen zwrot wpłaconej kwoty.
3.13 Podany na bilecie czas odjazdu z Lotniska jest orientacyjny i choć zwykle wynosi ok. 30 min. po lądowaniu, to zależy od wielu czynników - m.in. czasu trwania odprawy paszportowo-bagażowej, czasu przylotu/odlotu samolotów innych destynacji. Czas oczekiwania na odjazd autobusu z Lotniska może być wydłużony maksymalnie do 2 godzin od godziny podanej na bilecie i nie stanowi to naruszenia warunków niniejszej umowy.
3.14 W przypadku opóźnienia przylotu samolotu autobus czeka na pasażerów z rezerwacją, lub podstawiany jest autokar zastępczy w najszybszym możliwym terminie.

4. Rezygnacje i zwroty
4.1 Rezygnacji lub zmiany daty i godziny wyjazdu można dokonać do 60 minut przed datą/godziną podróży wpisaną w bilecie lub datą/godziną wpisaną w komputerowym systemie rezerwacji w przypadku rezerwacji dokonanej telefonicznie. Zmiany dokonywane są bezpłatnie.
4.2 W przypadku rezygnacji przez Pasażera z odbycia podróży Przewoźnikowi przysługuje prawo do odstępnego w wysokości 20% ceny biletu. Zwrotu należności za niewykorzystany bilet dokonuje Przewoźnik w terminie 14 dni roboczych po zawiadomieniu ze strony Pasażera. Zawiadomienie o odstąpieniu od umowy może być złożone w formie pisemnej za pośrednictwem tradycyjnej poczty, przez Internet (przy wykorzystaniu panelu rezerwacyjnego lub poczty e-mail) lub telefonicznie. Pasażer w każdym przypadku powinien podać numer rezerwacji i numer konta bankowego, na który należy dokonać zwrotu. W przypadku płatności kartą kredytową zwrot wykonywany jest na konto karty z której opłacono rezerwację.
4.3 Jeżeli Pasażer odstąpi od umowy przewozu z przyczyn występujących po stronie Przewoźnika potrącenia nie stosuje się.
4.4 Przewoźnik dopuszcza prawo do bezpłatnej zamiany niewykorzystanego biletu na inny - tzw. OPEN (bez podawania daty następnej podróży). Warunkiem wykonania zamiany jest zgłoszenie tego faktu najpóźniej do 60 min. przed podróżą. Zgłoszenie może być złożone w formie pisemnej za pośrednictwem tradycyjnej poczty, przez Internet (przy wykorzystaniu panelu rezerwacyjnego lub poczty e-mail) lub telefonicznie. Bilet OPEN należy zamknąć (datować) najpóźniej do 2 dni przed wyjazdem. Bilet OPEN jest ważny przez 12 miesięcy licząc od daty wyjazdu zadeklarowanej przy zakupie biletu.

5. Bagaż
5.1 Każda sztuka bagażu Pasażera przewożona w luku bagażowym (bagaż podstawowy) winna być opisana imieniem i nazwiskiem Pasażera, zgodnie z posiadanym biletem. Obowiązek oznaczenia bagażu spoczywa na Pasażerze.
5.2 Pasażer ma prawo do bezpłatnego przewozu 1 sztuki bagażu o wadze do 32 kg i wymiarach max: szerokość: 149 cm, wysokość: 119 cm, długość: 171 cm.
5.3 Bagaż przekraczający powyższy limit może być przewieziony tylko wtedy, gdy pozwoli na to miejsce w luku bagażowym. Za nadbagaż Przewoźnik pobiera opłatę w wysokości 25 zł/szt. Przewoźnik zastrzega sobie prawo do odmowy przewiezienia nadbagażu ze względu na ograniczoną pojemność luków bagażowych.
5.4 Pasażer może zabrać do autokaru bagaż podręczny o wadze do 10 kg i wymiarach pozwalających na swobodne umieszczenie go pod siedzeniem lub na półce znajdującej się bezpośrednio nad fotelem. Rozmiary bagażu podręcznego nie powinny utrudniać swobody podróży pozostałym Pasażerom.
5.5 Pieniądze, papiery wartościowe i przedmioty cenne, w szczególności kosztowności, przedmioty mające wartość naukową i artystyczną, a także sprzęt elektroniczny mogą być przewożone wyłącznie wewnątrz autokaru jako bagaż podręczny, znajdujący się pod nadzorem Pasażera. Przewoźnik nie przyjmuje pieniędzy, papierów wartościowych i przedmiotów cennych na przechowanie.
5.6 Sprzęt sportowy - typu narty, rowery przewożony jest wyłącznie po wcześniejszym zgłoszeniu i pisemnej akceptacji ze strony Przewoźnika. Dodatkowa opłata wynosi 50 zł/szt.
5.7 Przewoźnik ma prawo odmówić zabrania bagażu, jeżeli nie spełnia on wymogów określonych w niniejszym Regulaminie.
5.8 Przedmioty pozostawione w autokarze przez zapomnienie lub z innych powodów nie są objęte ochroną i odpowiedzialnością Przewoźnika.
5.9 W przypadku stwierdzenia utraty, ubytku lub uszkodzenia bagażu podstawowego fakt ten należy zgłosić niezwłocznie załodze autokaru w celu spisania formularza reklamacyjnego. Formularz podpisują osoby uczestniczące w ustaleniu stanu bagażu. Formularz ten Pasażer zobowiązany jest dołączyć do reklamacji pisemnej, którą ma prawo złożyć zgodnie z pkt.6 Regulaminu.
5.10 Jeżeli po wydaniu bagażu podstawowego stwierdzono ubytki lub uszkodzenia o charakterze ukrytym (niemożliwe do stwierdzenia na miejscu) Pasażerowi przysługuje prawo dochodzenia roszczeń pod warunkiem zgłoszenia tego Przewoźnikowi w terminie 7 dni od daty odbioru bagażu oraz udowodnienia, że ubytek lub uszkodzenie miały miejsce w czasie pomiędzy przyjęciem bagażu do przewozu a jego wydaniem.

6. Reklamacje
6.1 Pasażer może złożyć do Przewoźnika reklamację z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przewozu. Reklamację składa się w formie pisemnej za pośrednictwem tradycyjnej poczty lub mailowo na adres matuszek@matuszek.com.pl. Reklamacja powinna zawierać:
a/ datę sporządzenia reklamacji;
b/ dane Przewoźnika: Matuszek Transport Sp. z o.o., 44-190 Knurów, Niepodległości 102;
c/ imię i nazwisko, adres osoby składającej reklamację;
d/ numer rezerwacji;
e/ tytuł oraz uzasadnienie reklamacji;
f/ kwotę roszczenia;
g/ wykaz załączonych dokumentów.
6.2 Do reklamacji powinny być dołączone, odpowiednio do przedmiotu roszczenia, dokumenty dotyczące zawarcia umowy przewozu (w szczególności bilet na przejazd, paragon z kasy fiskalnej) oraz inne dokumenty związane z rodzajem i wysokością roszczenia. Przewoźnik dopuszcza złożenie tych dokumentów w dowolnej formie.
6.3 Reklamacje należy kierować na adres wskazany w punkcie 6.1 lub adres mailowy: matuszek@matuszek.com.pl w terminie 1 roku od daty wykonania umowy.
6.4 Osobą uprawnioną do składania reklamacji jest Pasażer lub jego prawny opiekun. Reklamacje złożone przez osoby trzecie nie są rozpatrywane.
6.5 Jeżeli wniesiona reklamacja nie spełnia warunków, o których mowa w p.6.1, Przewoźnik wzywa reklamującego, aby usunął braki w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania. Nieuzupełnienie braków w tym terminie powoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania. Jeśli reklamacja zostanie uzupełniona prawidłowo za datę wniesienia reklamacji przyjmuje się datę otrzymania uzupełnienia.
6.6 Przewoźnik rozpatruje reklamację niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od daty jej doręczenia.
6.7 Odpowiedź Przewoźnika zawiera:
a/ dane Przewoźnika;
b/ informację o uznaniu lub nieuznaniu reklamacji;
c/ uzasadnienie merytoryczne nieuznania reklamacji (w całości lub części);
d/ w przypadku uznania odszkodowania - uznaną kwotę odszkodowania oraz informację o terminie i sposobie jej wypłaty;
e/ pouczenie o prawie odwołania do właściwego miejscowo sądu;
f/ podpis Przewoźnika.
6.8 Nieudzielenie przez Przewoźnika odpowiedzi w wymaganym terminie skutkuje automatycznym uwzględnieniem reklamacji.

7. Polityka bezpieczeństwa danych osobowych
7.1 Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 Nr133, z poźn. zm.) Przewoźnik zapewnia ochronę wszystkich danych osobowych, jakie zostały pozyskane w wyniku prowadzenia działalności usługowej i realizacji zamówień w swoim serwisie.
7.2 Przewoźnik zapewnia, iż dane osobowe Pasażerów przetwarzane są wyłącznie dla celów realizacji zamówienia.
7.3 Pasażer ma prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, a także ma prawo wniesienia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.
7.4 Przewoźnik nie będzie udostępniać innym podmiotom danych o Pasażerach i usługach zakupionych przez nich.

8. Postanowienia końcowe
W zakresie nie uregulowanym w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 915 z późn. zm.), ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16, poz. 93; z późn.zm.).