Z KRAKOWA LUB KATOWIC ---> NA LOTNISKO W PYRZOWICACH (KTW) Z LOTNISKA W PYRZOWICACH (KTW) ---> DO KATOWIC LUB KRAKOWA
Miejsce wsiadania: Data:   Miejsce wysiadania: Data:
 
Szczeg├│┼éy dotycz─ůce lotu:   Szczeg├│┼éy dotycz─ůce lotu:
 
Doro┼Ťli: Dzieci 0-12   Doro┼Ťli: Dzieci 0-12
 
 
  Dalej >>

FAQ

1. Jak zarezerwowaŠ bilet autobusowy na dojazd do lotniska w Pyrzowicach?
• Bilet uprawniaj▒cy do przejazdu na lotnisko Katowice mo┐na zakupiŠ na dwóch trasach: z/do Krakowa, do/z Katowic. DokonaŠ tego mo┐na za pomoc▒ wyszukiwarki umieszczonej na górze strony lub za poÂrednictwem Call Centre tel. +48 32 236 1111. Biuro czynne jest w dni powszednie w godzinach 08.00-18.00, w soboty 08.00-16.00, w niedziele i Âwiŕta 09.00-14.00.

2. Czy mo┐na p│aciŠ kart▒ kredytow▒?
• Tak, mo┐na. Po wpisaniu danych pasa┐era i terminu przejazdu nastŕpuje przekierowanie do bezpiecznej platformy p│atniczej firmy eCard. Bilet gotowy jest do wydruku natychmiast po poprawnym procesie autoryzacji. Biletu nie trzeba drukowaŠ, mo┐na go zachowaŠ w urz▒dzeniu elektronicznym.

3. Czy mo┐na p│aciŠ przelewem bankowym?
• Tak, mo┐na. Proces przebiega podobnie jak przy p│atnoÂci kart▒ p│atnicz▒. W przypadku braku wp│aty rezerwacja jest automatycznie usuwana.

4. Jak sprawdziŠ status rezerwacji?
• Poprzez opcjŕ SPRAWDČ REZERWACJ╩ z menu TRANSFERY NA LOTNISKO mo┐na wyszukaŠ swoj▒ rezerwacjŕ i wydrukowaŠ bilet. Nie jest to konieczne, wystarczy zapisaŠ numer rezerwacji i przedstawiŠ go kierowcy, niemniej jednak zachŕcamy do posiadana biletu na przejazd busem w formie papierowej/elektronicznej przy sobie/na swoim urz▒dzeniu mobilnym.

5. Czy mo┐na zap│aciŠ gotˇwk▒ u kierowcy?
• Tak, mo┐na. Bilet kupowany w autobusie jest dro┐szy o 6 PLN na trasie krakowskiej (w ka┐d▒ stronŕ) i o 5 PLN na trasie katowickiej (w ka┐d▒ stronŕ). Przy p│atnoÂci w autobusie Pasa┐er otrzymuje paragon z kasy fiskalnej. Na niektˇrych kursach z Lotniska istnieje mo┐liwoŠ zap│aty w terminalu p│atniczym, warunki cenowe jak w przypadku biletˇw gotˇwkowych.

6. Ile dni przed podró┐▒ mo┐na kupiŠ bilet w Internecie?
• Samodzielnej rezerwacji mo┐na dokonaŠ najpó╝niej do 2 dni przed wyjazdem. Je┐eli planuj▒ Pa˝stwo zakup biletu tu┐ przed wylotem to Call Centre dysponuje informacjami, czy na dany kurs s▒ jeszcze wolne miejsca.

7. Na ile wczeÂniej nale┐y przybyŠ na przystanek?
• Co najmniej 5 minut przed podan▒ w rozk│adzie jazdy godzin▒ odjazdu.

8. Czy autobusy kursuj▒ codziennie?
• Tak, ale w przypadku braku rezerwacji internetowych nie bŕd▒ obs│ugiwa│y przystanków, na które brak jest zg│osze˝. Autokar mo┐e odjechaŠ wczeÂniej, je┐eli na pok│adzie znajduj▒ siŕ wszystkie osoby z rezerwacjami. O ile to mo┐liwe prosimy o rezerwacjŕ swojego transferu autobusowego równoczeÂnie z zakupem biletu lotniczego.

9. Czy bus czeka na lotnisku w przypadku opó╝nienia samolotu?
• Tak, dok│adamy wszelkich stara˝, aby tak by│o.


W przypadku dodatkowych pyta˝ prosimy o kontakt drog▒ mailow▒:
- sprawy ogólne matuszek@matuszek.com.pl
- sprawy dotycz▒ce rezerwacji email@matuszek.com.pl
- faktury, p│atnoÂci faktury@matuszek.com.pl

Call Centre: +48 32 / 236 11 11