Z KRAKOWA LUB KATOWIC ---> NA LOTNISKO W PYRZOWICACH (KTW) Z LOTNISKA W PYRZOWICACH (KTW) ---> DO KATOWIC LUB KRAKOWA
Miejsce wsiadania: Data:   Miejsce wysiadania: Data:
 
Szczeg├│┼éy dotycz─ůce lotu:   Szczeg├│┼éy dotycz─ůce lotu:
 
Doro┼Ťli: Dzieci 0-12   Doro┼Ťli: Dzieci 0-12
 
 
  Dalej >>

O firmie

Biuro Matuszek zosta│o za│o┐one w 1989 roku.
Specjalizuje siŕ w krajowym i miŕdzynarodowym transporcie osób bazuj▒c na w│asnych Ârodkach transportu i wykwalifikowanej kadrze.

Od 2004 roku firma realizuje po│▒czenia autokarowe miŕdzy Krakowem i Katowicami a Miŕdzynarodowym Portem Lotniczym w Pyrzowicach.

Dziŕki ogromnemu doÂwiadczeniu zespo│u oraz nowoczesnemu taborowi przejazdy realizowane s▒ terminowo i bezpiecznie.
Gwarantujemy wysok▒ jakoŠ Âwiadczonych us│ug, co jest niezwykle istotne przy planowaniu podró┐y zagranicznych.
Ju┐ nie musicie siŕ Pa˝stwo martwiŠ czym i jak dojechaŠ na lotnisko.
Rozk│ad jazdy autobusów dostosowywany jest do lotów Wizzair, Ryanair, Germanwings oraz innych wybranych przewo╝ników regularnych i charterowych.

KorzyÂci:

  • Bilet na transfer mo┐na zarezerwowaŠ w czasie rzeczywistym za pomoc▒ prostej wyszukiwarki
  • Akceptujemy zap│atŕ przelewem i kart▒ kredytow▒ (a tak┐e gotówk▒, je┐eli Klient ma takie ┐yczenie).
  • Poprzez opcjŕ STATUS mo┐na sprawdziŠ swoj▒ rezerwacjŕ - aktualna, anulowana, nie zap│acona itd., i wydrukowaŠ bilet.
  • Dla Pa˝stwa wygody, w dni robocze od 08.00 do 18.00, w soboty od 08.00 do 16.00, w niedziele i Âwiŕta od 09.00 do 14.00, pod numerem telefonu +48 32 236 11 11 dzia│a Call Centre. Przejazd mo┐na zamówiŠ przez telefon.

Oferty Specjalne:

  • Wiŕkszym grupom oferujemy zni┐ki, jak równie┐ mo┐liwoŠ dowozu na wskazane miejsce np. bezpoÂrednio do hotelu.
  • Na indywidualne zamówienie zapewniamy transfery do Zakopanego i innych miejscowoÂci turystycznych.
  • Proponujemy wynajem 15-miejscowych busów po atrakcyjnych cenach.

Zapraszamy!