Z KRAKOWA LUB KATOWIC ---> NA LOTNISKO W PYRZOWICACH (KTW) Z LOTNISKA W PYRZOWICACH (KTW) ---> DO KATOWIC LUB KRAKOWA
Miejsce wsiadania: Data:   Miejsce wysiadania: Data:
 
Szczegóły dotyczące lotu:   Szczegóły dotyczące lotu:
 
Dorośli: Dzieci 0-12   Dorośli: Dzieci 0-12
 
 
  Dalej >>

Regulamin

REGULAMIN PRZEWOZU LINII AUTOBUSOWEJ:
AIRPORT BUS SERVICE KRAKÓW/KATOWICE - PYRZOWICE
ważny od dnia 25.01.2017


1. Postanowienia ogólne
1.1 Niniejszy Regulamin sporządzono w oparciu o art. 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz.915, z późn. zm.). 1.2 Przez użyte w Regulaminie określenia należy rozumieć:
a) Pasażer - osoba korzystająca z usługi przewozu na podstawie ważnego biletu.
b) Przewoźnik - firma Matuszek Transport Sp. z o.o., 44-190 Knurów, ul Niepodległości 102, wykonująca przewóz Pasażerów na podstawie zezwoleń i licencji wydanych przez właściwe organy administracji publicznej.
c) Bilet - dokument imienny uprawniający do przejazdu wskazanej w nim osoby na podanej trasie, w określonym terminie i za ustaloną cenę.
d) Potwierdzenie - dokument imienny poświadczający złożenie rezerwacji i określający formę zapłaty.
e) Autokar - autobus, minibus lub inny pojazd drogowy wykorzystywany przez Przewoźnika do realizacji umowy.
f) Umowa przewozu - umowa zawarta pomiędzy Przewoźnikiem a Pasażerem w chwili nabycia biletu/dokonania rezerwacji; na jej podstawie Przewoźnik zobowiązuje się przewieźć za określoną odpłatnością Pasażera i jego bagaż z wybranej miejscowości do miejscowości docelowej wskazanej na bilecie/potwierdzeniu.
1.3 Dokonanie rezerwacji na przejazd oznacza zawarcie umowy przewozu oraz akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.

2. Rezerwacja i zakup biletu
2.1 Linia objęta jest całkowitą rezerwacją miejsc.
2.2 Rezerwacja biletu możliwa jest za pośrednictwem Internetu lub telefonicznie za pośrednictwem Call Centre Przewoźnika.
2.3 Obowiązkiem Pasażera jest podanie ważnego telefonu kontaktowego (wraz z numerami kierunkowymi).
2.4 Pasażer przyjmuje całkowitą odpowiedzialność za dane podawane operatorowi Call Centre Przewoźnika podczas rezerwacji telefonicznej i na nim spoczywa obowiązek sprawdzenia poprawności takiej rezerwacji (dzień, trasa, godzina, telefon kontaktowy) poprzez opcję STATUS w internetowym panelu rezerwacyjnym.
2.5 Przewoźnik dopuszcza płatność gotówką tylko w przypadku złożenia rezerwacji telefonicznej i wybraniu takiej formy zapłaty. Pasażer zobowiązany jest posługiwać się wydrukowanym ze strony internetowej / zapisanym w urządzeniu elektronicznym potwierdzeniem rezerwacji. Cena biletu opłacanego gotówką jest określona w cenniku.

3. Podróż
3.1 Pasażer winien przybyć na wskazany w rozkładzie jazdy przystanek co najmniej 5 minut przed planowanym odjazdem autokaru.
3.2 Pasażer powinien zająć w autokarze miejsce wskazane przez obsługę.
3.3 W przypadku braku rezerwacji autokar nie obsługuje przystanków, na które brak jest zgłoszeń i niniejszym Przewoźnik zastrzega sobie do tego prawo.
3.4 Autokar może odjechać wcześniej, jeżeli na pokładzie znajdują się wszystkie osoby z rezerwacjami.
3.5 Pasażer winien posiadać ważny bilet na przejazd lub potwierdzenie z panelu rezerwacji online.
3.6 Pasażer jest zobowiązany do przestrzegania przepisów porządkowych obowiązujących w transporcie oraz zaleceń obsługi autokaru.
3.7 Pasażer odpowiada za szkody wyrządzone Przewoźnikowi (w tym szczególnie za zniszczenia wyposażenia autokaru) i innym Pasażerom na zasadach ogólnych przewidzianych w Kodeksie Cywilnym.
3.8 W przypadku, gdy autokar jest wyposażony w pasy bezpieczeństwa Pasażer jest zobowiązany do korzystania z tych pasów podczas podróży.
3.9 Pasażer objęty jest ubezpieczeniem od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW) Przewoźnika. Ubezpieczenie obejmuje tylko sytuacje, które wydarzyć się mogą w trakcie pobytu Pasażera w autokarze. Inne zdarzenia losowe, powodujące szkody Pasażera powstałe poza autokarem, nie są objęte tym ubezpieczeniem.
3.10 Przewoźnik ma prawo nie dopuścić do zajęcia miejsca w autokarze lub odmówić dalszego przewozu bez konieczności zwrotu kosztów poniesionych przez Pasażera w związku z podróżą, w przypadku, gdy Pasażer:
a) nie przestrzega postanowień niniejszego Regulaminu,
b) znajduje się w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub środków odurzających (np.: narkotyków),
c) zachowuje się w sposób uciążliwy dla współpasażerów lub/i kierowcy. Skutki prawne zdarzeń wymienionych w zdaniu pierwszym ponosi Pasażer. Skorzystanie przez Przewoźnika z uprawnień, o których mowa w tym punkcie nie uprawnia Pasażera do żądania z tego tytułu jakiegokolwiek odszkodowania.
3.11 W autokarach zabronione jest spożywanie napojów alkoholowych i innych środków odurzających, oraz palenie tytoniu.
3.12 Przewoźnik dołoży wszelkich starań, aby przewieźć Pasażera i jego bagaż w odpowiednim czasie, zgodnie z rozkładem jazdy, ale z przyczyn niezależnych od niego, nie może tego zagwarantować.
3.13 W szczególnych przypadkach (zmiana godziny lotu, zmiana godziny odprawy podyktowana zwiększonym ruchem pasażerskim lub względami bezpieczeństwa, prognozowane złe warunki pogodowe) Przewoźnik zastrzega sobie prawo do zmiany godziny wyjazdu z Krakowa/Katowic na Lotnisko. Zmiana może być dokonana w terminie do 12 godzin przed podróżą. Przewoźnik gwarantuje, że ewentualny nowy czas odjazdu z miasta będzie dostosowany do wybranego przez Pasażera kierunku wylotu i umożliwi dokonanie odprawy bagażowo-paszportowej w terminie zgodnym z wymaganiami linii lotniczej. Pasażerowi przysługuje prawo odmowy do skorzystania ze zmienionego biletu. W takim przypadku przynależy mu pełen zwrot wpłaconej kwoty.
3.14 Podany na bilecie czas odjazdu z Lotniska jest orientacyjny i choć zwykle wynosi ok. 30 min. po lądowaniu, to zależy od wielu czynników - m.in. czasu trwania odprawy paszportowo-bagażowej, czasu przylotu/odlotu samolotów innych destynacji. Czas oczekiwania na odjazd autobusu z Lotniska może być wydłużony maksymalnie do 2 godzin od godziny podanej na bilecie i nie stanowi to naruszenia warunków niniejszej umowy.
3.15 W przypadku opóźnienia przylotu samolotu autobus czeka na pasażerów z rezerwacją, lub podstawiany jest autokar zastępczy w najszybszym możliwym terminie.

4. Rezygnacje i zwroty
4.1 Rezygnacji lub zmiany daty i godziny wyjazdu można dokonać do 60 minut przed datą/godziną podróży wpisaną w bilecie lub datą/godziną wpisaną w komputerowym systemie rezerwacji w przypadku rezerwacji dokonanej telefonicznie. Zmiany dokonywane są bezpłatnie.
4.2 W przypadku rezygnacji przez Pasażera z odbycia podróży Przewoźnikowi przysługuje prawo do odstępnego w wysokości 20% ceny biletu. Zwrotu należności za niewykorzystany bilet dokonuje Przewoźnik w terminie 14 dni roboczych po otrzymaniu pisemnego zawiadomienia Pasażera. Podanie winno zawierać numer rezerwacji i numer konta bankowego, na który należy dokonać zwrotu. W przypadku płatności kartą kredytową zwrot wykonywany jest na konto karty.
4.3 Jeżeli Pasażer odstąpi od umowy przewozu z przyczyn występujących po stronie Przewoźnika potrącenia nie stosuje się.
4.4 Przewoźnik dopuszcza prawo do bezpłatnej zamiany niewykorzystanego biletu na inny - tzw. OPEN (bez podawania daty następnej podróży). Warunkiem wykonania zamiany jest zgłoszenie tego faktu najpóźniej do 60 min. przed podróżą przez przesłanie zawiadomienia na adres matuszek@matuszek.com.pl i otrzymanie zwrotnego potwierdzenia od Przewoźnika. Bilet OPEN należy zamknąć (datować) najpóźniej do 2 dni przed wyjazdem. Bilet OPEN jest ważny przez 12 miesięcy licząc od daty wyjazdu zadeklarowanej przy zakupie biletu.

5. Bagaż
5.1 Każda sztuka bagażu Pasażera przewożona w luku bagażowym (bagaż podstawowy) winna być opisana imieniem i nazwiskiem Pasażera, zgodnie z posiadanym biletem. Obowiązek oznaczenia bagażu spoczywa na Pasażerze.
5.2 Pasażer ma prawo do bezpłatnego przewozu 1 sztuki bagażu o wadze do 32 kg i wymiarach max: szerokość: 149 cm, wysokość: 119 cm, długość: 171 cm.
5.3 Bagaż przekraczający powyższy limit może być przewieziony tylko wtedy, gdy pozwoli na to miejsce w luku bagażowym. Za nadbagaż Przewoźnik pobiera opłatę w wysokości 25 zł/szt. Przewoźnik zastrzega sobie prawo do odmowy przewiezienia nadbagażu ze względu na ograniczoną pojemność luków bagażowych.
5.4 Pasażer może zabrać do autokaru bagaż podręczny o wadze do 10 kg i wymiarach pozwalających na swobodne umieszczenie go pod siedzeniem lub na półce znajdującej się bezpośrednio nad fotelem. Rozmiary bagażu podręcznego nie powinny utrudniać swobody podróży pozostałym Pasażerom.
5.5 Pieniądze, papiery wartościowe i przedmioty cenne, w szczególności kosztowności, przedmioty mające wartość naukową i artystyczną, a także sprzęt elektroniczny mogą być przewożone wyłącznie wewnątrz autokaru jako bagaż podręczny, znajdujący się pod nadzorem Pasażera. Przewoźnik nie przyjmuje pieniędzy, papierów wartościowych i przedmiotów cennych na przechowanie.
5.6 Sprzęt sportowy - typu narty, rowery przewożony jest wyłącznie po wcześniejszym zgłoszeniu i pisemnej akceptacji ze strony Przewoźnika. Dodatkowa opłata wynosi 50 zł/szt.
5.7 Przewoźnik ma prawo odmówić zabrania bagażu, jeżeli nie spełnia on wymogów określonych w niniejszym Regulaminie.
5.8 Przedmioty pozostawione w autokarze przez zapomnienie lub z innych powodów nie są objęte ochroną i odpowiedzialnością Przewoźnika.

6. Reklamacje
6.1 Reklamacje wynikające z realizacji umowy przewozu należy kierować na adres Przewoźnika (Matuszek Transport Sp. z o.o., 44-190 Knurów, Niepodległości 102) wyłącznie w formie pisemnej, w okresie 30 dni od zaistnienia okoliczności będących przedmiotem reklamacji. Osobą uprawnioną do składania reklamacji jest Pasażer lub jego prawny opiekun. Reklamacje złożone przez osoby trzecie nie są rozpatrywane. Przy zgłoszeniu reklamacji należy podać numer rezerwacji.
6.2 Przewoźnik akceptuje reklamacje składane drogą mailową na adres matuszek@matuszek.com.pl.
6.3 Przewoźnik rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od daty doręczenia.
6.4 W przypadku stwierdzenia utraty, ubytku lub uszkodzenia bagażu podstawowego, fakt ten należy zgłosić niezwłocznie załodze autokaru w celu spisania formularza reklamacyjnego. Formularz podpisują osoby uczestniczące w ustaleniu stanu bagażu. Jeżeli któraś ze stron nie zgadza się z treścią formularza winna umieścić w nim swoje zastrzeżenia.

7. Polityka bezpieczeństwa danych osobowych
7.1 Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 Nr133, z poźn. zm.) Przewoźnik zapewnia ochronę wszystkich danych osobowych, jakie zostały pozyskane w wyniku prowadzenia działalności usługowej i realizacji zamówień w swoim serwisie.
7.2 Przewoźnik zapewnia, iż dane osobowe Pasażerów przetwarzane są wyłącznie dla celów realizacji zamówienia.
7.3 Pasażer ma prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, a także ma prawo wniesienia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.
7.4 Przewoźnik nie będzie udostępniać innym podmiotom danych o Pasażerach i usługach zakupionych przez nich.

8. Postanowienia końcowe
W zakresie nie uregulowanym w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 915 z późn. zm.), ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16, poz. 93; z późn.zm.).